Iran Politics Club: Mohamad Reza Shah and Farah Pahlavi's Coronation/Darbar Shahanshahi Emblem.jpg

Previous | Home | Next